RODO

Szanowni Państwo, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Olsztynie,  ul. Żołnierska 13 B , 10-558 Olsztyn, e-mail: sekretariat@ssm.olsztyn.eu

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni:  Anna Szleszyńska,  adres e-mail: o.d.annaszleszynska@gmail.com  

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych oraz informacje o przysługujących Państwu prawach z tym związanych zostały zawarte w klauzulach informacyjnych, dostępnych w sekretariacie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Olsztynie.

Dyrektor
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
Przemysław Bonk

MONITORING WIZYJNY – KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Olsztynie, ul. Żołnierska 13 B, 10-558 Olsztyn, e-mail: sekretariat@ssm.olsztyn.eu
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Anna Szleszyńska,  adres e-mail: o.d.annaszleszynska@gmail.com
  3. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring wizyjny przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Olsztynie oraz zabezpieczenia mienia (art. 6 ust. 1 pkt. e) RODO)  w związku z art. § 7 ust.1 – 4  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1872 z późn. zm.)
  4. Dane osobowe w postaci wizerunku, przetwarzane w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Olsztynie będą przechowywane przez okres do 1 miesiąca, a po tym terminie jedynie w uzasadnionych przypadkach, przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa  w zakresie realizowanych zadań przez Dyrektora Schroniska.
  5. Dane osobowe w postaci wizerunku mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub zawartych umów.
  6. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
  7. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa  do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednakże przebywanie na terenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Olsztynie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego.
  9. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 1 miesiąca zapis jest automatycznie nadpisywany.
  10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.